Automatyka

STUDIA PODYPLOMOWE

Automatyka

Instytut Automatyki i Robotyki

Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska

 

1. Historia Studiów

Studia Podyplomowe Automatyka mają długą tradycję, zostały utworzone w roku 1967. Jest to forma ustawicznego kształcenia oferowana dla osób z wyższym wykształceniem, przede wszystkim dla inżynierów, pracujących w przemyśle.

Studia od początku są organizowane przez Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. W oparciu o prowadzone w Instytucie projekty badawcze oraz projekty realizowane na potrzeby przemysłu program Studiów jest stale modyfikowany. Laboratoria dają studentom możliwość opanowania aktualnych trendów i aktualnego sprzętu automatyki oraz nauki nowych metod automatyki i aplikacji automatycznego sterowania. W ten sposób studenci podnoszą swoje kwalifikacje praktyczne i teoretyczne w zakresie automatyki i algorytmów sterowania.

Do dnia dzisiejszego ponad 600 studentów ukończyło Studia Podyplomowe Automatyka. Wielu z nich pracuje w małych i dużych polskich firmach w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, metalurgicznym, spożywczym, itp. Niektórzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub pracują w firmach z obszaru automatyki jak Honeywell.

 

2. Program Studiów

Studia Podyplomowe Automatyka trwają 2 semestry, w czasie Studiów odbywa się 15 zjazdów na których są prowadzone zajęcia dydaktyczne, z reguły co 2 tygodnie. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele.

W czasie Studiów na zajęciach jest przekazywana wiedza z następujących obszarów
   - układy automatyki procesów ciągłych i dyskretnych
   - przemysłowe układy automatyki
   - komputerowe układy automatyki
   - diagnostyka i monitorowanie przemysłowych układów automatyki
   - analogowe i mikroprocesorowe urządzenia automatyki
   - programowanie sterowników PLC
   - sztuczna inteligencja w automatyce (logika rozmyta, sieci neuronowe)
   - projektowanie przemysłowych układów automatyki.

Studenci uczęszczają na wykłady i mają zajęcia laboratoryjne, w sumie mają 116 h wykładów i 84 h zajęć laboratoryjnych. Część przedmiotów kończy się egzaminem, a część zaliczeniem. Studenci muszą także zaliczyć wszystkie zajęcia laboratoryjne. Wszystkie zajęcia odbywają się na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

Na koniec Studiów studenci wykonują pracę końcową. Praca końcowa na ogół jest powiązana z obowiązkami zawodowymi studentów lub ich zainteresowaniami szczególnymi aplikacjami automatyki. Praca końcowa jest prezentowana i dyskutowana na ostatnim zjeździe. Dla osób, które nie zdążą ukończyć pracy końcowej w wymaganym terminie jest ustalany dodatkowy termin jej zaliczenia.

Studenci, którzy spełnili wszystkie wymagania, t.j. zdali wszystkie egzaminy, zaliczyli wszystkie
przedmioty i laboratoria oraz obronili pracę końcową otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Politechnikę Warszawską.

 

3. Program Studiów

Wykaz przedmiotów prowadzonych na studiach przedstawiono w tabeli. Program studiów może ulec zmianie ze względów kadrowych.

4. Opłata

Czesne 9400,-zł

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualne konta uczestników. Numer konta można uzyskać w systemie USOS po dokonaniu rejestracji.

Faktury VAT będą wystawiane niezwłocznie po wpłacie czesnego za studia podyplomowe, wyłącznie po złożeniu przez studenta studiów podyplomowych stosownego wniosku.

Faktura wystawiana jest wyłącznie po dokonaniu zapłaty.

Przed dokonaniem wpłaty możliwe jest jedynie wystawienie faktury proforma.

 

5. Kontakt

Kierownik Studiów
dr inż. Arkadiusz Winnicki
pok 346, Wydział Mechatroniki PW
e-mail: arkadiusz.winnicki@pw.edu.pl

Sekretariat Studiów
Mgr Marta Pawłowska, tel. 0-22-234 8555, 0-22-849 9616, e-mail: marta.pawlowska@pw.edu.pl
Pokój 253, Wydział Mechatroniki PW

Korespondencja pocztowa powinna być adresowana w następujący sposób
Studia Podyplomowe Automatyka
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska
ul. św. Andrzeja Boboli 8
02-525 Warszawa