Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Projektowanie, montaż, uruchomienie i eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Cel

Nabycie umiejętności opracowania koncepcji urządzenia mechatr., przygotowania projektu i jego dok. konstrukcyjnej, montażowej, kierowania montażem, uruchom. oraz procedurami odbioru i przekazania.

Opis

Zasady projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
Zasady wytwarzania i montażu urządzeń i systemów mechatronicznych.
Zasady uruchomienia urządzeń i systemów mechatronicznych.
Zasady eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Wymagania

Znajomość podstawowych zagadnień z mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki, budowy maszyn, konstruowania wspomaganego grafiką inżynierską, technologii wytwarzania i montażu, zarządzania wytwarzaniem.

Bibliografia

  1. Oleksiuk W. i in.: Konstrukcja przyrządów i urządzeń precyzyjnych. WNT, Warszawa 1996.
  2. Oleksiuk W., Paprocki K.: Konstrukcja mechanicznych zespołów sprzętu elektronicznego. WKiŁ, Warszawa 1997.
  3. Olszewski M. i in.: Mechatronika. REA, Warszawa 2002.
  4. Mościcki W. i in.: Podstawy konstrukcji urzadzen precyzyjnych. Ćwiczenia laboratoryjne. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002.
  5. Olszewski M. i in.: Podstawy mechatroniki. REA, Warszawa 2006.
  6. Olszewski M. i in.: Urządzenia i systemy mechatroniczne. REA, Warszawa 2009.

Metody oceny

Wykład: Egzamin pisemny (testowy) i ustny z zakresu wiedzy podanej na wykładzie i umiejętności projektowania zadania mechatronicznego.
Projekt: Zaliczenie na podstawie oceny wykonanego ćwiczenia projektowego.

Prowadzący

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Zasady projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych, cz. 1 Charakterystyczne cechy zespołów i podsystemów urządzeń i systemów mechatronicznych w odniesieniu do ich zadań, systemowej koncepcji, uzyskania efektu synergii oraz dobrego projektu konstukcyjnego i montażowego. Podstawowe podsystemy. Przykład wybranego urządzenia mechatronicznego.
W 2
2 Zasady projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych, cz. 2 Podsystem mechaniczny urządzeń i systemów mechatronicznych, ogólne zasady konstruowania wspomaganego komputerowo, problemy: yechnologiczności konstrukcji, integracji z pozostałymi podsystemami, materiałowe, modularyzacji, normalizacji, wytwarzania i montazu. Przykład podsystemu mechatronicznego.
W 2
3 Zasady wytwarzania i montażu urządzeń i systemów mechatronicznych Specyfika wytwarzania i montażu urządzeń i systemów mechatronicznych. Połączenia mechaniczne i elektryczne, szybkozłącza. Kontrola poprawności montażu. Planowanie i przygotowanie procesów montażu. Ogranizacja procesów montażu. Przykład procesu montażu.
W 2
4 Zasady uruchomienia urządzeń i systemów mechatronicznych Specyfika procesu uruchomienia urządzeń i systemów mechatronicznych. Zasady prowadzenia procedur uruchomieniowych. Uruchamianie urządzeń elektropneumatycznych. Uruchamianie urządzeń elektrohydraulicznych. Uruchamianie urządzeń elektrycznych. Uruchamianie sterowników programowalnych. Identyfikacja usterek i wad w uruchamianych urządzeniach i systemach. Przykład.
W 2
5 Zasady eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych Przebieg i strategie eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych. Utrzymanie urządzeń i systemów w stanie bezawaryjnym. Działania obsługowe. Działania przeglądowe. Działania diagnostyczne. Przykład. Działania naprawcze i regeneracyjne.
W 2
6 Opracowanie koncepcji, założeń i wybranych rysunków dokumentacji konstrukcyjnej sterowanego pozycyjnie zespołu napędowego członu manipulatora lub robota przemysłowego Założenie ćwiczenia: wybrane połączenie członów mechanizmu manipulatora lub robota przemysłowego, parametry bezwładnościowe, kinematyczne i kinetyczne projektowanego zespołu napędowego: elektropneumnatycznego, elektrohydraulicznego lub elektrycznego (do wyboru przez wykonującego).
Zakres ćwiczenia: opracowanie koncepcji oraz założeń konstrukcyjno-technicznych,w tym dobór siłownika lub silnika zespołu napędowego, wyznaczanie przełożenia przekładni, dobór przekładni, dobór niezbędnych elementów katalogowych podsystemów cząstkowych,w tym sensorów sterowania pozycyjnego, dobór osprzętu elektrycznego i elektronicznego, wykonanie rysunku wraz z opisem.
P 6
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska