Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Istota mechatroniki

Cel

Poznanie definicji, podstawowych pojęć i cech mechatroniki i produktu mechatronicznego. Zapoznanie się z przykładami przechodzenia od rozwiązań mechanicznych do mechatronicznych uwzględniając efekty synergii i systemowego podejścia.

Opis

Podstawowa wiedza na temat mechatroniki, produktów, urządzeń i systemów mechatronicznych.
Przykłady produktów, urządzeń i systemów mechatronicznych.

Wymagania

Znajomość podstawowych pojęć z mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, informatyki, automatyki i konstrukcji maszyn.

Bibliografia

  1. Heimann B., Gerth W., Popp K.: Mechatronika. Komponenty, metody, przykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  2. Olszewski M. i in.: Mechatronika. REA, Warszawa 2002.
  3. Olszewski M. i in.: Podstawy mechatroniki. REA, Warszawa 2006.
  4. Olszewski M. in.: Urządzenia i systemy mechatroniczne. REA, Warszawa 2009.

Metody oceny

Zaliczenie z zakresu wiedzy podanej na wykładzie i aktywności studenta w trakcie zajęć o charakterze seminaryjnym.

Prowadzący

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Podstawowa wiedza na temat mechatroniki, produktów, urządzeń i systemów mechatronicznych Rozwój i stan obecny mechatroniki. Podstawowe pojęcia i definicje. Mechatronika jako problem syntezy komponentów i podsystemów pochodzących z różnych dziedzin techniki. Istotne cechy produktu mechatronicznego na przykładzie ewolucyjnego przechodzenia od rozwiązań mechanicznych do mechatronicznych w technice urządzeń do zapisu i odtwarzania dźwięku (fonografii).

Synergia różnych zasad działania podsystemów zintegrowanych w systemie mechatronicznym. Integracja sprzętowa sensorów z procesem realizowanym przez system mechatroniczny. Integracja informatyczna przetwarzania i interpretowania zebranych przez sensory informacji procesowych. Integracja sprzętowa aktuatorów z działaniami wykonawczymi procesów realizowanych przez system mechatroniczny. Zgrzewadło blach stosowane w zrobotyzowanych liniach montażu karoserii samochodowych jako przykład systemu mechatronicznego.

Systemowe podejście przy projektowaniu produktów, urządzeń i systemów mechatronicznych. Porównanie projektowania konwencjonalnego i mechatronicznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na cele funkcjonalne i użytkowe projektowanego rozwiązania jako głównego wyróżnika wyboru koncepcji rozwiązania i doboru komponentów i podsystemów. Dwie praktyczne drogi zapewnienia w projektowanym rozwiązaniu wykorzystania różnych dziedzin nauki i techniki. Znaczenie i rola wstępnego studium projektowanego rozwiązania, Metody oceny i porównania różnych koncepcji rozwiązań projektów mechatronicznych.
W 6
2 Przykłady produktów, urządzeń i systemów mechatronicznych Wybrane przykłady historycznych i współczesnych produktów, urządzeń i systemów mechatronicznych. Przykłady mechatroniki maszynowej: obrabiarka sterowana programowo do produkcji żeber skrzydła samolotowego (MIT, 1949 r.) jako przykład pierwszego systemu mechatronicznego i współczesna, pięciosiowa frezarka NC. Przykłady mechatronicznego wspomagania produkcji: serwojednostki pneumotroniczne, hydrotroniczne, manipulatory i roboty przemysłowe – droga ewolucyjnego przechodzenia od rozwiązań mechanicznych do mechatronicznych. Przykłady mechatroniki samochodowej: urządzenia i układy przeciwblokujące, przeciwpoślizgowe i przeciwwypadkowe. Przykłady neuromechatroniki, neurorobotyki i mechatroniki medycznej: sztuczne narządy, wspomaganie funkcji organizmu i rehabilitacji narządów ruchu, teleoperatory i roboty operacyjne. W 2
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska