Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska

Cel

Poznanie wymogów ergonomii stanowisk i organizacji pracy oraz głównych za-grożeń związanych z eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Sto-sowane środki ostrzegawcze i przedsięwzięcia zabezpieczające. Umiejętność właściwego postęp

Opis

Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Warunki bezpiecznej pracy. Obowiązujące przepisy i zalecenia.
Bezpieczna praca z urządzeniami elektrycznymi.
Bezpieczna praca z urządzeniami pneumatycznymi i hydraulicznymi. Ochrona przeciwpożarowa

Wymagania

Znajomość podstawowych zagadnień z mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki i konstrukcji maszyn.

Bibliografia

  1. Olszewski M. i in.: Mechatronika. REA, Warszawa 2002.
  2. Olszewski M. i in.: Podstawy mechatroniki. REA, Warszawa 2006.
  3. Olszewski M. i in.: Urządzenia i systemy mechatroniczne. REA, Warszawa 2009.
  4. Helduser S. Mednis W. Olszewski M.: Elementy i układy hydrauliczne. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2009.

Metody oceny

Zaliczenie pisemne (test) z zakresu materiału omówionego na wykładzie.

Prowadzący

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Fizyczne i psychiczne obciążenia wywołane pracą. Negatywne skutki. Ergonomia stanowisk oraz zasady właściwej organizacji pracy. Wpływ otoczenia (oświetlenie, temperatura, hałas itp.) zalecane poziomy. W 2
2 Warunki bezpiecznej pracy. Obowiązujące przepisy i zalecenia. Główne zagrożenia. Symbole i znaki bezpieczeństwa. Bezpieczne narzędzia i urządzenia, ich znakowanie oraz okresowe kontrole. Odzież i środki ochrony indywidualnej. Wytyczne Unii Europejskiej. W 2
3 Bezpieczna praca z urządzeniami elektrycznymi. Istniejące zagrożenia. Działanie prądu na organizm człowieka. Reguły bezpiecznej pracy. Ogólne zasady pracy przy instalacjach elektrycznych. Zasady i sposoby ochrony przeciwporażeniowej. W 2
4 Bezpieczna praca z urządzeniami pneumatycznymi i hydraulicznymi. Ochrona przeciwpożarowa. Zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń pneumatycznych i hydraulicznych. Zasady użytkowania urządzeń ciśnieniowych. Ochrona środowiska przed działaniem cieczy roboczych. Ochrona przeciwpożarowa. Postępowanie w razie pożaru i powypadkowe. W 2
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska