Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Mechatronika

Mechatronika, nowa, dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, techniki i przemysłu, potrzebuje coraz więcej specjalistów przygotowanych zawodowo do podjęcia wyzwań nowoczesności. W uczelniach europejskich kształcenie inżynierów mechatroników rozpoczęto już w połowie lat 90., a kilka lat później, w szkołach zawodowych i technicznych, także kształcenie techników mechatroników.

Wyroby polskiego przemysłu sprostają konkurencji w ramach zjednoczonej Europy tylko wtedy, gdy spełnią wymagania mechatroniki – korzystnego dla końcowego produktu połączenia cech wyrobu mechanicznego, elektrotechnicznego, elektronicznego i informatycznego.

Już obecnie produkty mechatroniczne otaczają nas coraz szerzej nie tylko w pracy zawodowej, ale także w życiu prywatnym: od sprzętu medialnego, komputerowego i gospodarstwa domowego rozpoczynając, a na nowoczesnej inżynierii medycznej, obrabiarkowej, robotycznej i transportowej kończąc.

Charakterystyka studiów

Studia przygotowują uczestników do podjęcia nauczania mechatroniki zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami i dokumentami:

  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego,
  • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia przewidziane są dla:

  • nauczycieli szkół na poziomie technikum i szkoły policealnej zawodu technik mechatronik,
  • nauczycieli akademickich szkół licencjackich (inżynierskich) prowadzących zajęcia z zakresu mechatroniki,
  • kadry inżynierskiej i pracowników firm zajmujących się produkcją, sprzedażą i serwisem produktów mechatronicznych.

Dotychczasowe edycje studiów udowodniły w pełni możliwość pogodzenia pracy zawodowej uczestników z zajęciami dydaktycznymi. Sprzyja temu sympatyczna, koleżeńska i sprzyjająca studiowaniu atmosfera zjazdów.

Doskonałe kwalifikacje naukowe i zawodowe zespołu oraz przede wszystkim wieloletnie doświadczenie w nauczaniu mechatroniki pozwalają na przystępne i skuteczne przygotowanie uczestników studiów do nauczania mechatroniki lub umożliwiają odświeżenie i rozszerzenie swojej wiedzy na temat tej fascynującej dziedziny techniki.

Studia podyplomowe już od blisko 15 lat oferują swoim uczestnikom nie tylko wiedzę techniczną, ale również merytoryczne wsparcie w zakresie tworzenia programu zajęć jak i metodyki prowadzenia tychże zajęć. Jest to też niepowtarzalna okazja by nawiązać kontakty (z uczelnią jak i firmą Festo) i skorzystać z wiedzy i doświadczenia autorytetów z zakresu mechatroniki.

Warunkiem zaliczenia studiów jest zdanie egzaminów z przedmiotów wykładowych, zaliczenie zajęć laboratoryjnych i projektowych oraz wykonanie i obrona pracy końcowej związanej z zawodowymi zainteresowaniami uczestnika.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest Świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską z podpisem prorektora ds. studiów, dziekana Wydziału Mechatroniki i kierującego studiami.

Materiały dydaktyczne

Obszerne materiały medialne nauczania wszystkich przedmiotów studiów, przygotowane dzięki współfinansowaniu projektu studiów ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępne są dla każdego uczestnika studiów, który do nich przystąpił i wniósł za nie opłatę.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska