Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Mechatronika

Mechatronika, nowa, dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, techniki i przemysłu, potrzebuje coraz więcej specjalistów przygotowanych zawodowo do podjęcia wyzwań nowoczesności. W uczelniach europejskich kształcenie inżynierów mechatroników rozpoczęto już w połowie lat 90., a kilka lat później, w szkołach zawodowych i technicznych, także kształcenie techników mechatroników.

Wyroby polskiego przemysłu sprostają konkurencji w ramach zjednoczonej Europy tylko wtedy, gdy spełnią wymagania mechatroniki – korzystnego dla końcowego produktu połączenia cech wyrobu mechanicznego, elektrotechnicznego, elektronicznego i informatycznego.

Już obecnie produkty mechatroniczne otaczają nas coraz szerzej nie tylko w pracy zawodowej, ale także w życiu prywatnym: od sprzętu medialnego, komputerowego i gospodarstwa domowego rozpoczynając, a na nowoczesnej inżynierii medycznej, obrabiarkowej, robotycznej i transportowej kończąc.

Charakterystyka studiów

Studia przygotowują uczestników do podjęcia nauczania mechatroniki zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami i dokumentami:

  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach ... technik mechatronik 311[50] ... ,
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.

Studia przewidziane są dla:

  • nauczycieli szkół na poziomie technikum i szkoły policealnej zawodu technik mechatronik,
  • nauczycieli akademickich szkół licencjackich (inżynierskich) prowadzących zajęcia z zakresu mechatroniki,
  • kadry inżynierskiej i pracowników firm zajmujących się produkcją, sprzedażą i serwisem produktów mechatronicznych.

Dotychczasowe edycje studiów udowodniły w pełni możliwość pogodzenia pracy zawodowej uczestników z zajęciami dydaktycznymi. Sprzyja temu sympatyczna, koleżeńska i sprzyjająca studiowaniu atmosfera zjazdów, zapewniona przez sekretarkę studiów, p. Marię Górnicką i wszystkich wykładowców, w tym kierującego studiami, prof. dr hab. inż. Mariusza Olszewskiego.

Warunkiem zaliczenia studiów jest zdanie egzaminów z przedmiotów wykładowych, zaliczenie zajęć laboratoryjnych i projektowych oraz wykonanie i obrona pracy końcowej związanej z zawodowymi zainteresowaniami uczestnika.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest Świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską z podpisem prorektora ds. studiów, dziekana Wydziału Mechatroniki i kierującego studiami.

Materiały dydaktyczne

Obszerne materiały medialne nauczania wszystkich przedmiotów studiów, przygotowane dzięki współfinansowaniu projektu studiów ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępne są dla każdego uczestnika studiów, który do nich przystąpił i wniósł za nie opłatę.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska