Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Wprowadzenie do zarządzania projektami (SP-IP)

Cel

Wybrane zagadnienia zarządzania projektami, ewolucją koncepcji i postępującą profesjonalizacją zawodu kierownika projektu: zarządzanie zakresem, harmonogramem, budżetem, jakością, ryzykiem, zasobami ludzkimi, komunikacją i dostawcami.

Opis

Podstawowe pojęcia. Projekt w organizacji. Zarządzanie zakresem. Harmonogramowanie. Budżet. Zapewnienie jakości. Zarządzanie ryzykiem. Komunikacja w projekcie

Wymagania

brak

Bibliografia

  1. \"Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami \" (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) Third Edition, PMI
  2. \"Zarządzanie projektami w organizacjach\", J. Davidson Frame
  3. \"Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka\", Carl L. Pritchard
  4. \"Zespoły interdyscyplinarne. Jak pracować z sojusznikami, wrogami i innymi nieznajomymi\", Glenn Parker
  5. \"Warsztaty Wymagań. Narzędzie zespołowego precyzowania wymagań\" Ellen Gottesdiener

Metody oceny

Wykład: Sprawdzian testowy
Ćwiczenia: Uczestnictwo w zajęciach

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia. Definicja projektu i jego najważniejsze cechy. Różnica pomiędzy projektem a działalnością operacyjną. Cykl życia projektu. Co to znaczy, że projekt zakończył się sukcesem lub porażką? Specyfika projektów informatycznych. Powiązania z różnymi dyscyplinami wiedzy. Projekt a program. Przegląd typów organizacji i różnego usytuowania struktury projektowej. Rola kierownika projektu w organizacji. Zarządzanie interesariuszami. Wybrane techniki budowy zespołu projektowego. W 1
2 Zarządzanie zakresem Techniki uzgodnienia zakresu projektu. Zastosowanie karty projektu oraz WBS. Zarządzanie zmianą zakresu. W 1
3 Harmonogramowanie Narzędzia i techniki stosowane przy planowaniu i harmonogramowaniu projektu. Pojęcia: diagram następstw, PERT, Gant chart, kamienie milowe, ścieżka krytyczna. Techniki skracania czasu realizacji projektu. W 2
4 Budżet Sposoby wyceny projektów informatycznych. Rola sponsora projektu. Wartość pieniądza w czasie - pojęcia: NPV, IRR. Techniki kontroli kosztów. Wskaźniki: CPI, SPI, EAC W 1
5 Zapewnienie jakości Co oznacza wysoka jakość? Ile kosztuje jakość? Zapewnienie jakości w projekcie. Pojęcie kontroli jakości – techniki i narzędzia do jej mierzenia. Zasada Pareto. W 1
6 Zarządzanie ryzykiem Czym jest ryzyko w projekcie? Techniki pomocne przy identyfikacji i analizie ryzyka. Działania zaradcze. Drzewa decyzyjne. Wpływ ryzyka na koszt projektu. W 1
7 Komunikacja w projekcie Modele komunikacji. Plan komunikacji w projekcie. Praktyczne techniki efektywnej komunikacji w ramach zespołu projektowego W 1
1 Dlaczego projekty kończą się porażką? Symulacja pełnego cyklu życia projektu. W niewielkich zespołach projektowych studenci podejmują próbę wykonania projektu w warunkach zbliżonych do prawdziwych przedsięwzięć komercyjnych. C 1
2 Planowanie projektu Przygotowanie budżetu i harmonogramu projektu informatycznego z wykorzystaniem narzędzi i technik poznanych podczas wykładu. C 1
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska