Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Podstawy modelowania procesów (SP-IP)

Cel

Znajomość: zasad tworzenia modeli bilansowych, wyznaczanie modeli procesów, tworzenie struktur dla symulacji odpowiedzi systemu z modelem procesu, badanie symulacyjne pracy prostych układów dynamicznych

Opis

Zastosowania modelu układu. Formy opisu dynamiki układów i współzależności. Badania właściwości układów dynamicznych

Wymagania

Znajomość: reprezentacji Laplace’a, transmitancji układów liniowych, podstawy teorii sygnałów, odpowiedzi dynamicznych podstawowych układów liniowych.

Bibliografia

  1. Janiszowski K.: Podstawy wyznaczania opisu i sterowania obiektów dynamicznych,
  2. WPW 1991,
  3. Cholewa, Janiszowski, Korbicz, Kościelny, Moczulski, Tatjewski,: Monografia Diaster, w druku

Metody oceny

Wykład: obecność
Laboratorium: Sprawozdanie z badania symulacyjnego zadanego procesu

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Zastosowania modelu układu Zadanie modelowania, modele bilansowe i tworzenie opisu prostego układu na przykładzie reaktora chemicznego, charakterystyki statyczne procesu, badania zachowań dynamicznych, dobór parametrów modelowania W 2
2 Formy opisu dynamiki układów i współzależności Modele różniczkowe, zmiennych stanu, transmitancje operatorowe, modele parametryczne, biblioteki szablonów – współdziałanie różnych form opisu W 1
3 Badania właściwości układów dynamicznych Badanie wrażliwości symulacji na zmiany warunków modelowania, badanie wrażliwości modeli na zmiany parametrów, odporność modelu przy zmienionych warunkach prowadzenia eksperymentu, stabilność symulacji struktur zamkniętych w przykładach. W 2
1 Wykorzystanie pakietu PExSim do modelowania Zasady modelowania operacji i bloków dynamicznych w pakiecie, tworzenie, opis i zapamiętywanie struktur modelowania, wprowadzanie sygnałów, wyświetlanie wyników, uruchamianie i sterowanie ręczne symulacji w pakiecie. Budowa prostych struktur w pakiecie i uruchamianie modelowania. L 2
2 Podstawowe formy modelowania dynamiki układów, które umożliwia pakiet PExSim Omówienie dostępnych bloków sterowania przebiegiem symulacji, funktory dynamiczne, możliwości modelowania dynamiki liniowych i nieliniowych układów dynamicznych, biblioteki szablonów i ich wykorzystanie, modele parametryczne, dostępne operatory oraz sposoby sterowania przebiegiem modelowania. L 2
3 Modelowania i badanie dynamiki wybranego układu – reaktora chemicznego wraz z układem regulacji Utworzenie opisu dynamiki modelu układu przy wykorzystaniu opisu w formie zmiennych stanu, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania za pomocą obliczenia reakcji statycznych układu, wprowadzenie pętli sprzężenia zwrotnego, dobór nastaw regulatora, za pomocą eksperymentu Zieglera Nicholsa, Modelowanie odpowiedzi układu zamkniętego L 2
4 Samodzielne modelowanie i badanie dynamiki wybranego układu (pod nadzorem prowadzącego): siłownik pneumatyczny, napęd pozycjonujący elektryczny, model wymiennika ciepła, model przenośnika, reaktora c Omówienie modelowanych układów, założenia i cele modelowania układu, utworzenie i parametryzacja opisu, wprowadzanie ograniczeń, cele regulacji (2h). Testowanie i sprawdzanie pod nadzorem utworzonych struktur, dobór regulatora, weryfikacja parametrów sterowania lub regulacji, odbiór wykonanego projektu (2h). L 4
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska