Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Systemy SCADA (SP-IP)

Cel

Ogólna znajomość systemów nadzorowania, sterowania i akwizycji danych dla procesów (SCADA): właściwości, struktury, rozszerzona funkcjonalność, pakiety specjalizowane. Znajomość podstaw projektowania interfejsów operatorskich.

Opis

Ogólna charakterystyka systemów SCADA. Zintegrowane pakiety monitorowania i sterowania. Podstawy projektowania wyświetlaczy operatorskich.

Wymagania

Przydatna jest wiedza ogólna z podstaw automatyki oraz systemów DCS.

Bibliografia

  1. „Systemy nadzorowania i wizualizacji procesów przemysłowych – wymagania, kryteria oceny” Jan Maciej Kościelny, PAK, 1998.
  2. „Tendencje rozwoju zdecentralizowanych systemów automatyki”, J. M. Kościelny, D. Sędziak, Mechatronika 1994, Warszawa 1994, str. 39-42.
  3. Instrukcje użytkownika pakietu Wonderware Factory Suite A2

Metody oceny

Wykład: Test sprawdzający znajomość tematów prezentowanych na wykładzie przeprowadzany w formie wejściówki na pierwszym laboratorium. Waga oceny: 0.3
Laboratorium: Ocena obecności oraz wykonania dwóch zadań cząstkowych. Waga oceny: 0.7

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Ogólna charakterystyka systemów SCADA Podstawowe mechanizmy i zadania systemów SCADA. Funkcje systemów, struktura sprzętowa, właściwości: akwizycja i przetwarzanie zmiennych procesowych, alarmy, wizualizacja, sterowanie, archiwizacja, raportowanie, udostępnianie danych. W 2
2 Zintegrowane pakiety monitorowania i sterowania Kierunki rozwoju systemów SCADA. Nowe zadania. Integracja / łączenie z systemami klasy MES: utrzymanie ruchu, planowanie produkcji, itp. W 1
3 Podstawy projektowania wyświetlaczy operatorskich Podstawy zasady tworzenia grafik synoptycznych oraz konfiguracja alarmów ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania sytuacjami nienormalnymi. W 2
1 Prezentacja pakietu SCADA Prezentacja jednego z czołowych rozwiązań zintegrowanych pakietów SCADA: struktura systemu, realizacja funkcji podstawowych, funkcje zaawansowane. Omówienie przykładowej aplikacji. L 3
2 Projektowanie synoptyki operatora Projekt i realizacja interfejsów operatorskich dla wybranego procesu. Opracowanie wersji przemysłowej oraz informacyjnej na serwerze WWW. L 3
3 Analiza danych procesowych Ćwiczenie dotyczące zagadnienia wykorzystania danych zbiera-nych przez system SCADA. Opracowanie i uruchomienie przykładowych raportów. L 2
4 Prezentacja modułów MES Prezentacja modułów rozszerzeń systemu SCADA realizujących zadania zarządzania produkcją (MES) L 2
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska