Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Zasady studiowania

Ogólne zasady studiowania reguluje Regulamin Studiów Podyplomowych w PW, uchwalony przez Senat PW uchwałą nr 86/XLVI/2006 z dnia 21 czerwca 2006 roku.

Wybrane zasady:

  • Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa. Obecność na zajęciach laboratoryjno-projektowych jest obowiązkowa. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach potrzebne jest tylko wtedy, gdy nieobecność uniemożliwiła zaliczenie zajęć laboratoryjno-projektowych; w takiej sytuacji wyznaczany jest indywidualnie sposób zaliczenia tych zajęć.
  • Do zaliczenia przedmiotu potrzebne jest zaliczenie zajęć laboratoryjno-projektowych i zdanie egzaminu (jeśli jest).
  • W każdym semestrze są po 2 egzaminy. Dodatkowy zjazd poprawkowy odbywa się na zakończenie edycji Studiów. Egzaminy mają formę testów, pytania obejmują całość przedmiotu. Na egzaminach można korzystać z książek i notatek; nie wolno korzystać z komputerów, telefonów komórkowych itp.
  • Dla przedmiotów egzaminacyjnych oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu. Dla pozostałych – ocena zajęć laboratoryjno-projektowych (średnia z ocen za zaliczenie poszczególnych bloków zajęć).
  • Stosowana jest akademicka skala ocen: 2 (niedostateczna), 3 (dostateczna), 3½ (dość dobra), 4 (dobra), 4½ (ponad dobra), 5 (bardzo dobra).

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, w tym zaliczenie wszystkich zajęć praktycznych (laboratoryjnych i projektowych), zdanie wszystkich egzaminów oraz zaliczenie projektu dyplomowego. Nie ma egzaminu końcowego.

Absolwenci studiów otrzymują wydane przez Politechnikę Warszawską świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w danym zakresie.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska