Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Zasady naboru

Uczestnikiem studiów może być osoba, która jest absolwentem studiów I stopnia (inżynierskich, licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • adres korespondencyjny
  • ewentualnie telefon oraz e-mail,
  • potwierdzoną kopię dyplomu studiów wyższych,
  • zobowiązanie dokonania wpłaty za uczestnictwo w studium.

Kandydat powinien wypełnić i złożyć w Instytucie Automatyki i Robotyki zgłoszenie na druku wg stosownego formularza zgłoszenia (dokumenty do pobrania w zakładce Zapisy).

Warunki przyjęcia

Warunkiem zapisania się jest pobranie pliku zgłoszenia, jego wypełnienie i złożenie w Instytucie Automatyki i Robotyki. Osoba zgłaszająca musi opłacić przynajmniej jedną ratę za studia.

O przyjęciu na studia na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Edycja studiów będzie uruchomiona jeżeli zapisze się na nią liczba osób zapewniająca rentowność studiów. W przypadku nieuruchomienia edycji studiów opłaty w wartości nominalnej będą zwrócone osobom, które się na nią zapisały.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska