Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Warunki przyjęcia na Studia Podyplomowe

Uczestnikiem Studiów może być osoba z wyższym wykształceniem technicznym, posiadająca tytuł zawodowy inżyniera. W wyjątkowych przypadkach uczestnikiem Studiów może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie która, nie jest inżynierem.

Kwalifikacja na Studia odbywa się na podstawie dostarczonych przez Kandydatów dokumentów. Liczba miejsc na Studiach jest ograniczona i o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kandydaci na Studia powinni złożyć w sekretariacie Studiów lub w sekretariacie Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej następujące dokumenty:

  1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub potwierdzoną jego kopię.
  2. Wypełniony wniosek o przyjęcie na Studia, formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Studiów lub otrzymać drogą elektroniczną z sekretariatu Studiów.
  3. 3. Zobowiązanie do wniesienia opłaty za Studia, formularz zobowiązania można pobrać ze strony internetowej Studiów lub otrzymać drogą elektroniczną z sekretariatu Studiów.
  4. Kandydaci kierowani przez zakład pracy powinni złożyć skierowanie z miejsca pracy.

Uczestnicy Studiów mogą korzystać z biblioteki Politechniki Warszawskiej na takich samych zasadach jak studenci.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska