Specjalność studiów I i II stopnia
Oferta dydaktyczna IAiR

Zarządzanie projektem informatycznym

Cel

Zapoznanie Słuchaczy z wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi i techniki stosowanych przy projektach informatycznych.

Opis

Wprowadzenie do zarządzania projektami. Przedstawienie podstawowych pojęć. Powiązania z innymi dziedzinami wiedzy. Projekt jako struktura organizacyjna w przedsiębiorstwie. Narzędzia i techniki wykorzystywane do zarządzania zakresem, harmonogramem oraz budżetem. Kontrola postępów i raportowanie. Zarządzanie jakością w projektach. Zarządzanie ryzykiem. Komunikacja w projekcie

Wymagania

Brak

Bibliografia

 1. \"Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami \" (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) Third Edition, PMI
 2. \"Zarządzanie projektami w organizacjach\", J. Davidson Frame; Wydawnictwo: WIG-Press , 2001
 3. \"Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka\", Carl L. Pritchard; Wydawnictwo: WIG-Press , Listopad 2002
 4. \"Zespoły interdyscyplinarne. Jak pracować z sojusznikami, wrogami i innymi nieznajomymi\", Glenn Parker
 5. \"Warsztaty Wymagań. Narzędzie zespołowego precyzowania wymagań\" Ellen Gottesdiener

Metody oceny

Ocena z przedmiotu wynika z sumy punktów uzyskanych z egzaminu, ćwiczeń i projektu.
Egazmin pisemny - waga 50%
Ćwiczenia - waga 30%
Projekt - waga 20%

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
0 0
1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe
 • Definicja projektu i jego najważniejsze cechy.
 • Różnica pomiędzy projektem a działalnością operacyjną.
 • Cykl życia projektu (działania podejmowane na każdym etapie)
 • Specyfika projektów informatycznych
 • Najczęstsze przyczyny niepowodzenia projektów informatycznych 
 • Kluczowe czynniki sukcesu projektów informatycznych 
 • Powiązania z różnymi dyscyplinami wiedzy.
W 1
2 Projekt w organizacji
 • Różnice pomiędzy projektem a programem
 • Cele i rola PMO w organizacji.
 • Wybór optymalnego portfela projektów. Wskaźniki NPV, IRR.
 • Przegląd typów organizacji i różnego usytuowania struktury projektowej. Rola kierownika projektu w organizacji.
 • Zarządzanie interesariuszami.
 • Wybrane techniki budowy zespołu projektowego.
W 2
3 Zarządzanie zakresem
 • Techniki uzgodnienia zakresu projektu.
 • Zastosowanie karty projektu oraz WBS.
 • Zarządzanie zmianą zakresu
 • Zbieranie i kontrola wymagań w projektach informatycznych
W 2
4 Harmonogram
 • Narzędzia i techniki stosowane przy planowaniu i harmonogramowaniu projektu.
 • Pojęcia: diagram następstw, PERT, Gant chart, kamienie milowe, ścieżka krytyczna.
 • Techniki skracania czasu realizacji projektu.
W 3
5 Budżet
 • Sposoby szacowania i wyceny projektów informatycznych.
 • Rola sponsora projektu.
 • Techniki kontroli kosztów. 
 • Raportowanie statusu projektu. Wskaźniki: CPI, SPI, EAC
W 3
6 Zapewnienie jakości
 • Co oznacza wysoka jakość? Ile kosztuje jakość?
 • Zapewnienie jakości w projekcie.
 • Pojęcie kontroli jakości – techniki i narzędzia do jej mierzenia.
 • Praktyczne stosowanie zasady Pareto.
W 2
7 Zarządzanie ryzykiem
 • Czym jest ryzyko w projekcie?
 • Techniki pomocne przy identyfikacji i analizie ryzyka.
 • Działania zaradcze.
 • Drzewa decyzyjne.
 • Wpływ ryzyka na koszt projektu
W 1
8 Komunikacja
 • Teoria modeli komunikacji.
 • Plan komunikacji w projekcie.
 • Praktyczne techniki efektywnej komunikacji w ramach zespołu projektowego
W 1
1 Dlaczego projekty się nie udają?

Symulacyjna gra projektowa - "W pogoni za zyskiem"
Gra symulacyjna, pokazująca zjawiska zachodzące podczas realizacji złożonych projektów. Uczestnicy zajęć podzieleni zostają na rywalizujące ze sobą zespoły prowadzące wirtualne firmy. W warunkach zbliżonych do "naturalnych" uczestnicy próbują zdobyć kontrakt na realizację intrantego przedsięwzięcia. Radość z wygranego przetargu może trwać krótko, gdyż w następnej fazie projekt należy zrealizować...

 • Wprowadzenie: cele ćwiczeń, plan zajęć
 • Zasady gry, przygotowanie
 • Przeprowadzenie rozgrywki
 • Podsumowanie rezultatów, omówienie przebiegu ćwiczeń
 • Wnioski i rady dla przyszłych kierowników projektów
C 3
2 Etap koncepcyjny projektu Uruchomienie projektu
W ramach ćwiczeń wykonana zostanie analiza grupy potencjalnych projektów w celu stworzenia optymalnego portfela projektów. Dla każdego projektu stworzony zostanie zestaw dokumentów projektowych umożliwiający przedłożenie formalnego wniosku o uruchomienie projektu.
Uczestnicy zajęć pracować będą na liście projektów informatycznych przygotowanych na podstawie prawdziwych przypadków - projektów analizowanych w dużej organizacji IT. Wyniki prac porównane zostaną z decyzjami podjętymi w rzeczywistości.
C 2
3 Etap planowania Etap planowania
Wykorzystanie narzędzi i technik stosowanych przy planowaniu projektu informatycznego:
 • WBS
 • Diagram następstw
 • Ścieżka krytyczna
 • Harmonogram
W ramach zajęć uczestnicy stworzą szczegółowy plan projektu na bazie przedstawionych materiałów wejściowych (opracowanych na bazie rzeczywistego przypadku).
C 2
4 Kontrola budżetu Budżet i status projektu
W ramach ćwiczeń uczestnicy wykonają próbę oszacowania kosztów złożonego projektu informatycznego stosując poznane techniki wykonywania estymat.
W drugiej części przeprowadzone zostanie badanie statusu zagrożonego projektu w celu przygotowania rekomendacji dalszych działań w projekcie.
C 1.5
5 Ryzyka i jakość

Monitorowanie ryzyk w projekcie
Uczestnicy zajęć na podstawie przypadków opracowanych na podstawie z rzeczywistych projektów informatycznych przygotują dokumenty analizy ryzyka i zarekomendują strategię działania.
W drugiej części zajęć opracowany zostanie plan zarządzania jakością w przykładowym projekcie informatycznym

C 1.5
6 Dlaczego nie możemy się porozumieć Symulacyjna gra projektowa - "Komunikacja"
Gra symujacyjna, pokazująca zjawiska zachodzące przy komunikacji w zespole projektowym. Uczestnicy zajęć podzieleni zostają na rywalizujące ze sobą zespoły realizujące identyczny projekt. Zastosowanie właściwych technik komunikacyjnych i dostosowywanie się do zmieniających się warunków środowiska pracy okazać się może kluczem do sukcesu...
 • Wprowadzenie: cele ćwiczenia, plan zajęć
 • Zasady gry, przygotowanie
 • Przeprowadzenie rozgrywki
 • Podsumowanie rezultatów, omówienie przebiegu ćwiczenia
 • Wnioski i rady dla przysłych kierowników projektów
C 2
1 Plan projektu "Wnosek o fundusze"

Projekt - Ten etap zajęć polega na przygotowaniu stosownej dokumentacji do hipotetycznego wniosku o finansowanie projektu informatycznego. Studenci pracować będą w 2-3 osobowych grupach. Każda grupa opracowywać będzie samodzielnie własny wniosek.
Lista niezbędnych dokumentów, planów, analiz, ryzyk itp. będzie się zapewnie różnić w zależności od charakteru planowanego projektu oraz instytucji finansującej (zarząd prywatnej firmy, instytucje rządowe, UE, gmina, rodzina).
Projekt przygotowywany jest w grupach poza zajęciami. Dla studentów przewidziane są godziny konsultacji.
P 3
1 Konsultacje projektowe Konsultacje w sprawie projektu końcowego P 1
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska