Specjalność studiów I i II stopnia
Oferta dydaktyczna IAiR

Podstawy systemów baz danych

Cel

Znajomość podstawowych elementów i architektury baz danych ze szczególnym uwzględnieniem modelu relacyjnego. Podstawy projektowania, tworzenia interfejsów oraz konfiguracji. Umiejętność wyszukiwania danych za pomocą języka SQL.

Opis

Bazy danych oraz systemy zarządzania bazami danych - podstawowe pojęcia, właściwości, klasyfikacja, architektura, typy modeli danych, interfejsy.
Specyfikacja wymagań przy pomocy diagramów przypadków użycia, czynności oraz domen. Koncepcyjne modelowanie danych: encje, atrybuty, klucze, związki. Podstawowy i rozszerzony model związków encji.
Relacyjny model danych. Metody odwzorowania modelu EER w model relacyjnych. Tworzenie projektu logicznego i fizycznego bazy danych.
Strukturalny język zapytań SQL: definicje i typy danych, składnia. Podstawowe rodzaje zapytań. Język QBE.
Projektowanie baz danych. Postaci normalne oraz zasad normalizacji. Definiowanie kluczy. Perspektywy, procedury składowane i transakcje.

Wymagania

Znajomość obsługi komputerów oraz podstaw programowania. Przydatna wiedza z zakresu obiektowej analizy problemu.

Bibliografia

  1. Shamkant B. Navathe, Ramez Elmasri: „Wprowadzenie do systemów baz danych”, Helion, 2004
  2. „Systemy baz danych - projektowanie, wdrażanie i zarządzanie w praktyce”, Tom 1 i 2, Read Me, 2004
  3. Paul Beynon-Davies: „Systemy baz danych”, WNT, 2003
  4. Hugh E. Williams, David Lane: “PHP i MySQL. Aplikacje bazodanowe”, Helion, 2004
  5. Joseph Schmuller: „UML dla każdego”, Helion, 2003

Metody oceny

Ostateczna ocena liczona jest jako średnia ważona z ocen cząstkowych, przy jednoczesnym warunku uzyskania wszystkich składowych ocen pozytywnych:
Wykład: Egzamin pisemny. Waga: 0.5
Laboratorium: Ocena z zadań cząstkowych. Waga: 0.2
Projekt: Ocena wykonanego zadania projektowego. Waga: 0.3

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Wprowadzenie Wprowadzenie do baza danych oraz systemów zarządzania bazą danych - podstawowe pojęcia, właściwości, klasyfikacja. Architektura systemów bazodanowych: typy modeli danych, architektura dwu- i trójwarstwowa oraz pojęcie niezależności danych, moduły systemu zarządzania bazą danych. Rodzaje interfejsów do baz danych. Zalety i konsekwencje stosowania. W 2
2 Koncepcyjne modelowanie danych Specyfikacja wymagań przy pomocy diagramów przypadków użycia, czynności oraz domen. Koncepcyjny model danych: encje, atrybuty, klucze, związki, ograniczenia, korzyści z zastosowania. Modelowanie koncepcyjne poprze podstawowy i rozszerzony model związków encji: elementy podstawowe, reprezentacja relacji, ograniczenia, dziedziczenie i kategoryzacja, zasady tworzenia. W 3
3 Relacyjny model danych Omówienie relacyjnego modelu danych. Podstawowe pojęcia: atrybuty, krotki, relacje, klucze, więzy integralności. Metody odwzorowania modelu związków encji w model relacyjny. Język DDL. Przykładowe relacyjne systemy bazodanowe. Tworzenie projektu logicznego i fizycznego bazy danych. W 2
4 Strukturalny język zapytań SQL Definicje i typy danych. Składnia języka. Podstawowe rodzaje zapytań z zakresu manipulowania (dodawania, usuwania, przeszukiwania i aktualizacji) danymi. Właściwości i ograniczenia języka SQL. Język QBE. W 3
5 Podstawy projektowania baz danych Podstawowe zasady projektowania. Omówienie postaci normalnych oraz zasad normalizacja bazy danych. Definiowanie kluczy. Ogólna prezentacja mechanizmu perspektyw, procedur składowanych i transakcji. W 2
6 Zagadnienia dodatkowe Przykłady systemów baz dnaych. Przykładowe rozwiązania przemysłowych baz danych przystosowanych do przechowywania informacji w postaci szeregów czasowych. Przykłady realizacji hurtowni danych w oparciu o takie systemy. Omówienie przykładowej aplikacji systemu bazodanowego: projekt, wdrożenie, działanie. W 3
1 Formułowanie zapytań SQL Ćwiczenie z zakresu tworzenia zapytań SQL w celu analizy danych zapisanych w bazie. L 3
2 Prezentacja przemysłowej bazy danych SQL Prezentacja serwera bazy danych IndustrialSQL Server wykorzystywanego w systemie nadzorowania i monitorowania procesów przemysłowych Wonderware Facotry Suite A2. Omówienie struktury i zasad korzystania z bazy danych. Pokaz działania w odniesieniu do zagadnień raportowania.
L 2
1 Realizacja prostego systemu bazodanowego Realizacja bazy danych wraz z interfejsem użytkownika dla wskazanego zadania. Projekt obejmuje:
  • etap analizy biznesowej oraz opracowanie projektu systemu,
  • projekt, konfigurację i uruchomienie bazy danych,
  • projekt oraz realizację interfejsu użytkownika, w tym wybranych mechanizmów raportowania.
Zadanie realizowane jest w grupach zorganizowanych na wzór rzeczywistego mini zespołu projektującego i wdrażającego bazę danych (analityk, projektant systemu, wdrożeniowiec, tester).
P 10
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska