Specjalność studiów I i II stopnia
Oferta dydaktyczna IAiR

Wymagania formalne

  • Specjalność jest przewidywana do wdrożenia na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.
  • Program studiów wypełnia minima programowe dla kierunku Automatyka i Robotyka.Studenci Specjalności kończą studia właśnie w tym kierunku.
  • Główną grupą docelową są absolwenci szkół średnich.

Zakres tematyczny zajęć

Wiedzę przekazywaną studentom studiów pierwszego stopnia można podzielić na cztery główne części:

  • W pierwszym bloku tematycznym, umieszczonym głównie na początkowych semestrach, zamieszczone zostały zajęcia z zakresu matematyki (algebra i analiza), fizyki (fizyka klasyczna, elementy fizyki relatywistycznej), mechaniki, elektrotechniki i informatyki.
  • Drugi blok jest charakterystyczny dla wydziału Mechatroniki – studenci w jego trakcie zdobywają umiejętności z zakresu rysunku technicznego, podstaw konstrukcji mechanicznych, wytrzymałości materiałów, materiałoznawstwa, elektroniki analogowej i cyfrowej czy metrologii. Celem tego bloku jest przygotowanie przyszłego absolwenta do pracy z ogólnie rozumianym przemysłem.
  • W drugiej połowie studiów zajęcia koncentrują się na szeroko i wąsko rozumianej specjalizacji. Trzeci blok zajęć poświęcony automatyce i robotyce zawiera w sobie przetwarzanie sygnałów, sterowanie procesów ciągłych i dyskretnych, wiedzę o urządzeniach wykonawczych AiR oraz podstawy robotyki.
  • Na czwarty, ostatni blok składają się głównie przedmioty informatyczne: techniki programowania, sieci komputerowe i przemysłowe, systemy operacyjne, technika mikroprocesorowa oraz programowanie niskopoziomowe, inżynieria oprogramowania, oraz obsługa i administracja przemysłowych systemów sterowania.

Studia magisterskie składają się z:

  • zaawansowanych treści z dziedziny nauk podstawowych (matematyka, fizyka ciała stałego, teoria modelowania i optymalizacji)
  • oraz zagadnień związanych ze stykiem informatyki i automatyki.

W tej drugiej grupie warto wyróżnić harmonogramowanie, sztuczną inteligencję, wspomaganie decyzji, zaawansowane techniki programowania, projektowanie niebanalnych baz danych, interfejsy człowiek-maszyna oraz technologie i bezpieczeństwo w internecie.

Recenzenci

Należy podkreślić, że program ramowy Specjalności jak i programy poszczególnych zajęć były recenzowane przez kilku recenzentów. Grupa recenzentów składała się zarówno z pracowników naukowych będących specjalistami w danej dziedzinie jak i osób z przemysłu aktywnie wykorzystujących wiedzę z zakresu tematyki Specjalności.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska