Kurs ogólny Ia
Oferta dydaktyczna IAiR

Zasady naboru

Nabór kandydatów na kursy organizowane w ramach „Systemu certyfikacji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne” prowadzą ośrodki szkoleniowe bezpośrednio odpowiedzialne za prowadzenie kursów, tj. jednostki, które poddały się audytowi przeprowadzonemu przez UDT-CERT i spełniły określone kryteria dotyczące wyposażenia bazy dydaktycznej i laboratoryjnej oraz kompetencji kadry prowadzącej zajęcia. Terminy kolejnych kursów szkoleniowych, przewidzianych w systemie certyfikacji osób będą uzgadniane z UDT-CERT.

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad kursami z zakresu diagnostyki pełni PTDT (Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej) - www.ptdt.diagnostyka.net.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie "Zapisy", który po wypełnieniu i podpisaniu prosimy zeskanować i przesłać w formie elektronicznej (plik *.pdf) na adres kurs1adps@mchtr.pw.edu.pl lub po wydrukowaniu faksem na numer 22 849 0398. Opłaty należy dokonać wyłącznie na konto podane w formularzu zaznaczając formę płatności (przelew bankowy / przekaz pocztowy lub karta płatnicza). Uczestnicy kursu otrzymują pisemne potwierdzenie wniesionej opłaty wraz ze świadectwem ukończenia kursu, wydanym przez Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

Przystąpienie do „Systemu certyfikacji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne” zgłasza się indywidualnie na stronach UDT-CERT (www.udt.gov.pl). Znajduje się tam szczegółowa informacja o warunkach certyfikacji i wymaganych dokumentach oraz terminie egzaminu.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska