Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Zakład Diagnostyki i Monitorowania Procesów


Skład osobowy:

Kierownik

Barbara Putz, prof. nzw. dr hab. inż. bputz@mchtr.pw.edu.pl p. 306 22 234 8366
     

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Krzysztof Cieślicki, prof. dr hab. inż. cieslick@mchtr.pw.edu.pl p. 255 22 234 8403
Jan Kościelny, prof. dr hab. inż. jmk@mchtr.pw.edu.pl p. 254 22 234 8380
Michał Bartyś, prof. nzw. dr hab. inż. bartys@mchtr.pw.edu.pl p. 339 22 234 8597
Anna Jankowska, dr inż. a.jankowska@mchtr.pw.edu.pl p. 338 22 234 8291
Zofia Łabęda-Grudziak, dr inż. z.labeda@mchtr.pw.edu.pl p. 313 22 234 8335
Adam Piechna, dr inż. adam.piechna@gmail.com p. 314a 22 234 8335
Michał Syfert, dr inż. m.syfert@mchtr.pw.edu.pl p. 339 22 234 8597
Anna Sztyber, dr inż. sztyber.anna@gmail.com p. 313 22 234 8335

Doktoranci

Piotr Dąbrowski, mgr inż. piotrdabrowski@poczta.onet.pl    
Jan Klimaszewski, mgr inż. janklimaszewski@mchtr.pw.edu.pl p. 307 22 234 8648
Maciej Przybylski, mgr inż. maciej.przybylski@mchtr.pw.edu.pl p. 307 22 234 8648
Kornel Rostek, mgr inż. k.rostek@mchtr.pw.edu.pl p. 313 22 234 8335

 

 

Zakład o bardzo różnorodnej tematyce badań (choć dającej się ująć jedną wspólną nazwą),  stąd podzielony na 3 pracownie:

 

1. Pracownią Diagnostyki Urządzeń i Procesów Przemysłowych

kieruje prof. nzw. dr hab. inż. Michał Bartyś, a wraz z nim silny zespół badawczy tworzą:

  • prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny
  • dr inż. Anna Jankowska, dr inż. Zofia Łabęda-Grudziak, dr inż. Anna Sztyber i dr inż. Michał Syfert
  • mgr inż. Kornel Rostek.

Zespół zajmuje się rozwojem i implementacją nowych metod diagnostyki (detekcji, lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń) przeznaczonych dla procesów przemysłowych i urządzeń mechatronicznych,  rozwojem  zarówno systemów diagnostycznych, jak i teorii diagnostyki procesów. Ma w tym zakresie znaczące  osiągnięcia na światowym poziomie: 7 monografii naukowych poświęconych zagadnieniom diagnostyki,  ponad 250 prac naukowych, w tym liczne publikacje w renomowanych czasopismach z listy JCR.   

Wyniki uzyskane w ostatnich latach były w dużej mierze związane z grantami kierowanymi przez prof. Kościelnego. W grancie rozwojowym „Inteligentny system diagnostyki i wspomagania sterowania procesów przemysłowych DiaSter" opracowano zaawansowany system diagnostyczny oraz powstały dwie monografie wydane przez WNT (2009) i Springera (2010) pt. „Modeling, Diagnostics and Process Control. Implementation in the DiaSter System". W ramach grantu NCN opracowano  nowe, oryginalne metody rozróżniania uszkodzeń podwójnych dla układów liniowych i nową koncepcję projektowania residuów wtórnych sekwencyjnych i przedstawiono je w wielu publikacjach (2012-2015).

Istotnym osiągnięciem była pierwsza nagroda w V Ogólnopolskim Konkursie „Młodzi Innowacyjni” (2013) organizowanym przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, przyznana Zofii Łabędzie-Grudziak za pracę doktorską „Zastosowanie addytywnego modelu regresji do generacji residuów dla potrzeb detekcji uszkodzeń”.  W pracy doktorskiej Anny Sztyber (luty 2015) określone zostały oryginalne grafowe zasady doboru zbioru sensorów dla diagnostyki  procesów przemysłowych.

Zespół Pracowni prowadzi rozliczne zajęcia dydaktyczne zarówno na poziomie podstawowym (wykład prof. Kościelnego z Podstaw Automatyki dla całego II roku, dr Jankowskiej z Przetwarzania Sygnałów dla III roku), jak i wysoce specjalistycznym w zakresie Automatyki, Informatyki Przemysłowej  (dr Syfert jest współtwórcą tej specjalności i wiodącym wykładowcą) i Matematyki Dyskretnej (dr Łabęda-Grudziak).

Prof. Michał Bartyś, kierownik Pracowni, jest  autorem wydanej w 2014 r. przez PWN monografii habilitacyjnej,  prekursorskiej w zakresie rozróżnialności uszkodzeń. Jest konstruktorem 85 unikalnych urządzeń mechatronicznych, autorem  kilku znaczących patentów (ostatni uzyskany w 2016 r. dotyczy ustawnika pozycyjnego, który doczekał się wielu wdrożeń), wykładowcą  logiki rozmytej w zastosowaniach przemysłowych (i wielu innych przedmiotów), obleganym przez dyplomantów promotorem i laureatem "Złotej Kredy" (2013 r.).

 

2. Pracownią  Diagnostyki Biostruktur i Bioprzepływów

kieruje prof. dr hab. inż. Krzysztof Cieślicki, z którym współpracuje:

  • dr inż. Adam Piechna.

Zespół zajmuje się badaniami  struktur topologicznych i właściwości mechanicznych naczyń krwionośnych człowieka oraz występujących w nich przepływów.

Prof. Cieślicki jest wybitnym twórcą w tym zakresie, współpracującym z profesorami medycyny z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i zespołami badawczymi Wydziału Neurochrurgii  Uniwersytetu w Cambridge. Jest głównym autorem licznych publikacji filadelfijskich i współautorem uzyskanego w 2013 r. patentu, który pozwala skrócić czas trwania testu infuzyjnego, a więc i dyskomfortu badanych pacjentów, o około 30%. Pod kierunkiem prof. Cieślickiego przeprowadzono unikalne w skali światowej badania nad określeniem ciśnienia pękania tętnic mózgowych, opublikowane w renomowanym czasopiśmie Stroke (2013 r., 45 pkt MNiSW).  

W Pracowni  prowadzone są   nowatorskie nieinwazyjne badania niedokrwienia tętnic centralnych i numeryczna analiza naprężeń i odkształceń ścian tętnic. Obroniona w kwietniu 2015 r. rozprawa doktorska Adama Piechny prezentuje wyjątkowe, oryginalne wyniki dotyczące badań ex vivo i modelowania tętnic mózgowych.

W zakresie dydaktyki zespół prowadzi obowiązkowe dla III roku Podstawy Mechaniki Płynów (wykład prof. Cieślickiego). Dużym powodzeniem cieszą się obieralne zajęcia A. Piechny pt.  Narzędzia Inżynierskie w Praktyce Inżyniera.

 

3. Pracownią Modelowania i Monitorowania Środowiska Robotów

kieruje prof. nzw. dr hab. inż. Barbara Putz, a do Pracowni należą:

  • mgr inż. Jan Klimaszewski i mgr inż.  Maciej Przybylski.

Tematyka badań związana jest z modelowaniem i monitorowaniem procesów i zdarzeń niezbędnych  do sprawnego i bezpiecznego działania urządzeń robotyki w środowisku naturalnym dla człowieka. W szczególności prowadzone są oryginalne i nowatorskie badania dotyczące algorytmów hierarchicznego planowania i nadzorowania akcji robota usługowego w  środowisku dynamicznym. Prowadzący te badania Maciej Przybylski, w ramach będącej na ukończeniu pracy doktorskiej, opracował oprogramowanie stanowiące "mózg" dla testowego, zbudowanego w IAiR robota kuriera, który dzięki temu będzie mógł poruszać się po korytarzach i pomieszczeniach Wydziału roznosząc dokumenty i unikając kolizji z ludźmi czy obiektami będącymi w ruchu. W Pracowni prowadzone są też badania nad jakością algorytmów poruszania się robotów kroczących (Jan Klimaszewski).

Prof. Barbara Putz w latach 2009-2012 kierowała dużym projektem NCBR, w wyniku którego powstał prototyp UFO - Układu Fuzji Obrazów wizyjnych i termowizyjnych, przeznaczonego  do zadań monitorowania otoczenia i zrealizowanego w technologii FPGA. Twórcą elektronicznej warstwy systemu był dr Bartyś, zaś Jan Klimaszewski  zajmował się rozwojem  algorytmów dopasowania obrazów dla potrzeb fuzji w czasie rzeczywistym, co kontynuuje w ramach pracy doktorskiej. Obecnie pod kierunkiem prof. M. Bartysia realizowane jest wdrożenie systemu UFO w PIT-RADWAR S.A. na nową platformę sprzętową.

Prof. Putz w latach 2005-2012 była kierownikiem Studium  Doktoranckiego Wydziału Mechatroniki. Jest współzałożycielem i opiekunem koła naukowego Robomatic, organizującego co roku na PW   Robomaticon - największy turniej robotów mobilnych w Polsce. W zakresie dydaktyki podstawowej prowadzi nauczanie Zasad Programowania Strukturalnego dla całego rocznika 1. semestru (patrz Lab. 308 poniżej), wraz z  dużym zespołem instytutowym. Na  2. semestrze koordynatorem zajęć z projektowania w tym zakresie jest Maciej  Przybylski.

 

Pod opieką Zakładu Diagnostyki i Monitorowania Procesów są laboratoria: